برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 بهینه سازی طرح مخلوط بتن آماده خودتراکم با استفاده از آزمایشهای ژئولوژی(شرکت البرزشیمی آسیا)
1397-07-15 06:00-07:00
100
0 ریال
1
2 بتن سبک خشک آماده(شرکت لیکا)
1397-07-15 06:10-07:00
100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
3
3 چالشهای کیفی بتن آماده (انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده استان تهران)
1397-07-15 16:25-20:55
100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
1
4 نکات اجرایی کاربرد افزودنی ها در بتن آماده در کارگاه(شیمی ساختمان)
1397-07-15 12:35-15:00
100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
0
5 بتن آماده و آب بندی سازه های بتنی(شرکت آرابتن اروند)
1397-07-15 07:30-13:45
100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
0
6 عدم سازگاری فوق روان کننده های پلی کربوکسیلات در بتن (شرکت همگرایان تولید کپکو)
1397-07-15 06:30-07:00
100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
3
7 مدیریت کیفیت بتن آماده(فهاب بتن)
1397-07-15 07:30-15:00
100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
0
8 بتن آماده توانمند(شرکت پارس لانه)
1397-07-15 07:30-12:40
100
عضو دانشجویی انجمن بتن 0 ریال
شرکت کننده آزاد 400,000 ریال
عضو حقیقی و حقوقی انجمن بتن ایران 0 ریال
1