درباره کنفرانس

بي شك پژوهش، يكي از اساسي ترين نيازها براي براي نيل به پيشرفت و توسعه همه جانبه كشور است و قدرت و استقلال هر كشوري بر پژوهش و توليد علم استوار است. در اين مسير انجمن بتن ايران با برگزاري كنفرانس ملي بتن نقش مهمي را در فراهم آوردن بستري علمي و پژوهشي بمنظور تبادل نظرات و يافته هاي جديد علمي در اين زمينه داشته است. كنفرانس ملي بتن فضايي مناسب براي ارائه پژوهش ها و تحقيقات علمي اساتيد و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي دانشگاه ها و همچنين ساي...

ادامه مطلب

اخبار

حامیان