1- شركت در كنفرانس براي اعضاء حقيقي ، حقوقي ، دانشجوئي انجمن بتن رايگان ميباشد .به شرط نداشتن بدهي حق عضويت 

2- حضور دانشجويان عضو انجمن بتن ايران در همايش و كنفرانس رايگان ميباشد ولي پكيج به آنان تعلق نميگيرد 

3- جهت شركت در كنفرانس براي اعضاء عضو و غير عضو انجمن بتن ثبت نام  در سايت كنفرانس الزاميست concreteday.ir