1- شركت در كنفرانس براي افراد غير عضو با مقاله 1/000/000 ريال

2- شركت در كنفرانس براي دانشجويان غير عضو با مقاله يا بدون مقاله 500/000ريال

3- شركت در كنفرانس براي افراد غير عضو بدون مقاله 1/500/000 ريال

4- هزينه ثبت نام  تا قبل از تاريخ 1396/06/31 براي افراد غير عضو با مقاله  800/000ريال 

5- هزينه ثبت نام تا قبل از تاريخ 1396/06/31 براي افراد غير عضو بدون مقاله  1/200/000 ريال 

6-هزينه ثبت نام  تا قبل از تاريخ 1396/06/31 براي دانشجويان غير عضو با مقاله يا بدون مقاله  400/000 ريال

تذكر مهم : هزينه هاي فوق فقط جهت حضور در روز كنفرانس ميباشد هزينه حضور در همايش روز بتن براي اشخاص غير عضو 2/000/000 ريال ميباشد

لازم به توضيح است كه در مقالات ارائه شده حتما تلفن همراه ، ايميل ، نام ونام خانوادگي نويسندگان به همراه كد طبقه بندي مقالات درج گردد در صورت رعايت نشدن موارد فوق ، مقاله مورد ارزيابي قراتر نخواهد گرفت