پلان و تعرفه نمايشگاه روزبتن سال1396


 

 

 

( 15 و 16 مهرماه 1396)

 

  1. بهاي هر متر مربع 3/500/000 ريال غرفه (سيصد و پنجاه هزارتومان ) مي باشد.

18 متر به بالا

18متري

16 متري

متري12

..........

63/000/000ريال

56/000/000 ريال

ريال42/000/000

قرارگيري در بهترين محل هاي بازديد

امكان قراردادن استند و المانهاي نمايشگاهي خارج از غرفه                              

امكان استفاده تبليغات محيطي در محل برگزاري همايش    

امكانات نورپردازي و الكترونيكي                                  

ميز و صندلي به مقدار كافي                                                    

* محل نمايشگاه: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي                               

                                

 

(لطفا" اين قسمت را به نشاني انجمن ارسال نموده و يا فاكس نمائيد)

فرم ثبت نام

اينجانب                                                         نماينده شركت

 

متقاضي                     مترمربع غرفه از نمايشگاه تخصصي بتن هستم .

شماره حساب جاري :  7333781818بانك ملت بنام  انجمن بتن ايران

شماره شبا انجمن بتن ايران : IR370120000000007333781818 بانك ملت

 شماره كارت انجمن بتن ايران: 6104337941417758

 

  بريجاني                09123881563   تلفن: 8-88230585       فاكس: 88270059