زمان و مكان مسابقات دانشجوئي1396


به اطلاع دانشجويان محترم ميرساندزمان و مكان برگزاري مسابقات دانشجوئي روز 4 شنبه 29شهريورماه1396 در دانشگاه آزاد علي آباد كتول واقع در استان گلستان ميباشد

جهت ورود به سايت دانشگاه علي آباد كليك كنيد

جهت ورود به سايت همايشهاي دانشگاه كليك كنيد