1- ثبت نام اعضای حقیقی و دانشجو بدون داشتن بدهی عضویت (رایگان)

2- ثبت نام آزاد جهت حضور هرنفر برای یک روز با یا بدون مقاله تا تاریخ 1401/06/31 مبلغ 2500000ریال و بعداز تاریخ فوق 3000000ریال

3-ثبت نام دانشجویان غیر عضو(مقطع کارشناسی) با یا بدون مقاله تا قبل از تاریخ 1401/06/31 مبلغ 1000000ریال و بعداز تاریخ فوق 1500000ریال

شماره کارت 5894637000135639بنام انجمن بتن ایران

شماره حساب 2811078 شماره شبا390130100000000002811078

ارسال رسید به تلگرام 9391405156 و یا در سایت کنفرانس رسید را آپلود نمائید از همان قسمت که ثبت نام انجام داده اید