تاریخ های مهم
برگزار کنندگان
انجمن بتن ایران
انجمن علمی بتن ایران
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
شیمی ساختمان
البرزشیمی آسیا
همگرایان تولید
رزین بتن برتر
شرکت آپتوس ایران
شرکت دماوند سفیدپارسیان
سازه گستر مدحت
فهاب بتن
معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
گروه سرمایه گذاری مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

حمایت کنندگان

حمایت کنندگان رسانه ای