تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1402-06-12
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
  1402-07-05
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1402-07-15 08:00
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1402-07-18 18:00
برگزار کنندگان

 

 

 

 

 

 

 

حمایت کنندگان

حمایت کنندگان رسانه ای