آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-06-12
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-07-05
تاریخ شروع کنفرانس
1402-07-15 08:00
تاریخ پایان کنفرانس
1402-07-18 18:00