برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

16 مهر 1402
15:00-16:00

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

17 مهر 1402
11:20-12:20

مهندس محمدرضا ایوبی

16 مهر 1402
10:45-12:30

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

15 مهر 1402
16:00-17:30

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

15 مهر 1402
10:50-12:30

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر شهریار ظهوری

17 مهر 1402
10:20-11:20

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
شرکت کنندگان: 2

15 مهر 1402
14:00-15:30

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر موسی کلهری

17 مهر 1402
09:20-10:20

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر سید حسام مدنی ومهندس امیرحسین تشکری

15 مهر 1402
06:00-06:00

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دکتر پرهام حیاتی

16 مهر 1402
14:00-15:00

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
شرکت کنندگان: 2

17 مهر 1402
14:00-14:15

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
شرکت کنندگان: 2

17 مهر 1402
14:15-15:00

سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
شرکت کنندگان: 2
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.