کمیته علمی

سید حسین حسینی لواسانی

سید حسین حسینی لواسانی

دبیر کمیته علمی
lavasanikhu.ac.ir
09123910237
دانشیار دانگاه خوارزمی
هرمز فامیلی

هرمز فامیلی

عضو کمیته علمی
familiiust.ac.ir
استادیار دانشگاه علم و صنعت
محسن تدین

محسن تدین

عضو کمیته علمی
tadayonmohyahoo.com
استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدحسین تدین

محمدحسین تدین

عضو کمیته علمی
mh.tadayonarabeton.com
مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا باقری

علیرضا باقری

عضو کمیته علمی
bagherikntu.ac.ir
دانشایر دانشگاه خواجه نصیر طوسی
موسی کلهری

موسی کلهری

عضو کمیته علمی
moosa.kalhoriyahoo.com
مدرس دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران
علی اکبر شیرزادی جاوید

علی اکبر شیرزادی جاوید

عضو کمیته علمی
shirzadiust.ac.ir
استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسام مدنی

سید حسام مدنی

عضو کمیته علمی
h.madanikgut.ac.ir
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان
محمدرضا آزادی کاکاوند

محمدرضا آزادی کاکاوند

عضو کمیته علمی
mohammadreza.azadi86gmail.com
دکترای مهندسی سازه از دانشگاه اینسبروک اتریش و مهندس سازه در انگلستان
علیرضا خالو

علیرضا خالو

عضو کمیته علمی
khaloosharif.edu
استاددانشگاه صنعتی شریف
فریدون مقدس نژاد

فریدون مقدس نژاد

عضو کمیته علمی
moghadasaut.ac.ir
استاددانشگاه امیرکبیر
مهدی نعمتی چاری

مهدی نعمتی چاری

عضو کمیته علمی
m.nematibhrc.ac.ir
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
بابک احمدی

بابک احمدی

عضو کمیته علمی
bahmadiaut.ac.ir
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
ابوالفضل حسنی

ابوالفضل حسنی

عضو کمیته علمی
hassanimodares.ac.ir
استاد دانشگاه تربیت مدرس
محمود نیلی

محمود نیلی

عضو کمیته علمی
nilibasu.ac.ir
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
امیرمحمد رمضانیانپور

امیرمحمد رمضانیانپور

عضو کمیته علمی
ramezanianut.ac.ir
دانشیار دانشگاه تهران
جعفر سبحانی

جعفر سبحانی

عضو کمیته علمی
sobhanibhrc.ac.ir
دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علی دوستی

علی دوستی

عضو کمیته علمی
a.doustibhrc.ac.ir
استادیارمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
علی خیرالدین

علی خیرالدین

عضو کمیته علمی
kheyroddinsemnan.ac.ir
استاد دانشگاه سمنان
مهدی چینی

مهدی چینی

دبیر اجرایی
mchinihotmail.com
استادیارمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
محمد شکرچی زاده

محمد شکرچی زاده

عضو کمیته علمی
presidentbhrc.ac.ir
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
پرویز قدوسی

پرویز قدوسی

عضو کمیته علمی
ghoddousiiust.ac.ir
استاد دانشگاه علم و صنعت
مجتبی نیلی

مجتبی نیلی

عضو کمیته علمی
آرش ذوالفقار نسب

آرش ذوالفقار نسب

عضو کمیته علمی
arash.zolfagharnasabgmail.com
09128026384
عضو هیات مدیره انجمن علمی بتن ایران
بیت الله بدرلو

بیت الله بدرلو

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه صنعتی قم