کمیته علمی
سید حسام مدنی
دبیرعلمی کنفرانس
دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان
پست الکترونیکی: h.madani [at] kgut.ac.ir
مهدی چینی
دبیر اجرائی کنفرانس
استادیارمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: mchini [at] hotmail.com
محمد شکرچی زاده
عضو کمیته علمی
رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: president [at] bhrc.ac.ir
پرویز قدوسی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: ghoddousi [at] iust.ac.ir
هرمز فامیلی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: famili [at] iust.ac.ir
محسن تدین
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: tadayonmoh [at] yahoo.com
علیرضا باقری
عضو کمیته علمی
دانشایر دانشگاه خواجه نصیر طوسی
پست الکترونیکی: bagheri [at] kntu.ac.ir
محمدرضا آزادی کاکاوند
عضو کمیته علمی
دکترای مهندسی سازه از دانشگاه اینسبروک اتریش و مهندس سازه در انگلستان
پست الکترونیکی: mohammadreza.azadi86 [at] gmail.com
علیرضا خالو
عضو کمیته علمی
استاددانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: khaloo [at] sharif.edu
فریدون مقدس نژاد
عضو کمیته علمی
استاددانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: moghadas [at] aut.ac.ir
محمدحسین تدین
عضو کمیته علمی
مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: mh.tadayon [at] arabeton.com
مهدی نعمتی چاری
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: m.nemati [at] bhrc.ac.ir
بابک احمدی
عضو کمیته علمی
استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: bahmadi [at] aut.ac.ir
ابوالفضل حسنی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hassani [at] modares.ac.ir
محمود نیلی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
پست الکترونیکی: nili [at] basu.ac.ir
امیرمحمد رمضانیانپور
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ramezanian [at] ut.ac.ir
جعفر سبحانی
عضو کمیته علمی
دانشیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: sobhani [at] bhrc.ac.ir
موسی کلهری
عضو کمیته علمی
مدرس دانشگاه و عضو هیات مدیره انجمن بتن ایران
پست الکترونیکی: moosa.kalhori [at] yahoo.com
علی اکبر شیرزادی جاوید
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: shirzad [at] iust.ac.ir
علی دوستی
عضو کمیته علمی
استادیارمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پست الکترونیکی: a.dousti [at] bhrc.ac.ir
علی خیرالدین
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: kheyroddin [at] semnan.ac.ir