بررسی آزمایشگاهی تاثیر ترکیب های نسبت های سرباره و زئولیت بر مقاومت فشاری پیش ماده ملات ژئوپلیمری با غلظت های متفاوت هیدروکسید سدیم
کد مقاله : 1010-2020ICI
نویسندگان:
سینا پازکی *
عمران،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران
چکیده مقاله:
طبق تحقیقات محققین، هر ساله روند تقاضای جهانی برای سیمان پرتلند معمولی افزایش می یابد و در چرخه ی تولید سیمان پرتلند معمولی، به ازای تولید هر 1 تن سیمان چیزی در حدود 1 تن دی اکسید کربن تولید می شود. تغییرات اقلیمی ناشی از پدیده ی گرمایش جهانی به یکی از جدی ترین نگرانی های محیط زیست در سراسر جهان تبدیل شده است. علت اصلی پدیده ی گرمایش جهانی، انتشار گازهای گلخانه ای است که در میان گازهای گلخانه ایی دی اکسید کربن با میزان انتشار 65% بیشترین نقش را در پدیده ی گرمایش جهانی را داراست. به همین علت، باید به دنبال مصالح جایگزین برای سیمان پرتلند معمولی بود که هم از مقاومت کافی برخوردار باشد و هم مفهوم توسعه پایدار و حفظ محیط زیست را در نظر بگیرد. با توجه به بالا بودن حجم تولید سرباره و فراوانی معادن زئولیت در کشور، در این مقاله نتایج تحقیق آزمایشگاهی ترکیب این دو به عنوان پیش ماده اصلی ملات ژئوپلیمری ارائه شده است که با توجه به گران بودن بودن سرباره نسبت به زئولیت و فراوانی معادن زئولیت در کشور بتوان در کنار رسیدن به یک طرح اختلاط اقتصادی بهینه، از نظر مقاومت فشاری ملات هم به یک حد قابل قبولی به منظور استفاده در پروژه ها رسید. در این تحقیق از دو طرح اختلاط ملات ژئوپلیمری با غلظت هیدروکسید سدیم 12 و 18 مولار، نسبت ماسه به پیش ماده (سرباره و زئولیت) 2.5 و1.5 و از قالب های مکعبی 50 میلی متر برای ساخت نمونه ها برای آزمایش مقاومت فشاری استفاده گردید. درصدهای اضافه شدن زئولیت به پیش ماده اصلی (سرباره) مقدار 0 و 15 و 30 و 45% و بازه ی زمانی بررسی مقاومت فشاری سن 28 روز در نظر گرفته شده است. ترکیب‌های بدون زئولیت دارای مقاومت فشاری بالایی بودند و با بالا رفتن درصد زئولیت تا 45 درصد، روند کاهشی مقاومت فشاری نسبت به حالت پیش ماده فقط سرباره تا حدود 60 درصد مشاهده گردید اما در درصدهای مشخص متوسط 15 و 30 درصد زئولیت، نتایج قابل قبولی از مقاومت فشاری به منظور استفاده در پروژه های عمرانی حاصل شد.
کلیدواژه ها:
ملات ژئوپلیمری، زئولیت، سرباره، مقاومت فشاری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است